วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[บทสรุป Harvest Moon GBA] ข้อมูลตัวละคร คาเรน

    ไม่มีความคิดเห็น:

พิชิตใจคาเรน

ข้อมูลตัวละคร คาเรน


คาเรน 
เกดิวนั ที15 ฤดใูบไมร้ว่ง ชอบมาก ­ ป๊อปคอรน์เฟรนซฟ์ราย ปลาดบิซาชมิิไวน์เห็ดมัซซทึาเกะ พซิซา่ ชอบ ­ ดอกพงิคแ์ค็ท ดอกเมจกิเรด็ดอกทอยฟลาวเวอร์ดอกมนูดรอ็บ ไข่ชสีมะเขอืมว่ง พรกิหยวก เฉยๆ ­ เห็ด หน่อไม้ผกั ขม หัวหอม ปลาขนาดใหญ่มะเขอืเทศ นม ซชูิขนมปัง ไมช่อบ ­ นําผงึแอป้เปิล นําองนุ่แรม่สิทรลิโอรฮิาลกอน สมนุไพรสเีขยีว เกลยีด ­ ไอศกรมีแยมแอปเปิล เห็ดทมีพีษิอาดามันไท อาหารปลาดาวน์โหลดเกม PC

เวลา 
คาเรนเป็นคนเชอืถอืไดแ้ละเป็นคนฟังดแีตห่าตวัยากนดิหน่อย ไมค่อ่ยอยู่นงิเลย 8.00am­10.00amอยู่หนา้รา้นขายของ 10.00am­1.00pmอยู่ในบา้น 1.00pm­6.00pm อยู่รา้นขายของ 7.30pm­10.00pm โรงแรม เฉพาะวนั อังคารและอาทติย์ 1.30pm­4.00pm บอ่นําพุรอ้น (วนั อังคาร) 1.30pm­4.00pmวนั อังคารถา้ฝนตก อยู่บา้นก็อต

เหตกุารณร์กัแรกพบ
 ใหไ้ปทรีา้นขายของชาํจะพบเหตกุารณ์"จา่ยทหีลงั" ใหเ้ราเลอืกตอบขอ้2 เพือใหค้นทมีาซอืจา่ยเงนิคา่ของ แลว้คาเรนจะ ออกมาแนะนําตวักับเรา ­หัวใจคาเรนสมีว่งขนึไป ใหไ้ปทบีอ่นําพุรอ้น คาเรนจะเขา้มาถามวา่เรามปีัญหาชวีติอะไร ใหเ้ลอืกตอบขอ้1 หรอื2 กอ้ได้ ­หัวใจคาเรนสมีว่งขนึไป คาเรนจะมาหาทฟีารม์ในวนั ที1 ฤดใูบไมผ้ลใินปีที2 เพือขอฝึกเตน้ราํใหเ้ลอืกตอบตกลง
­หัวใจคาเรนสฟี้าขึ้นไป เมอืออกจากบา้นคาเรนจะมาหาและนําเมล็ดพันธดุ์อกมนูดร ๊อปมาให้ใหเ้ราปลกูไวใ้นฟารม์เมอืѷมัน ผลดิอก คาเรนจะมาอกีครงหนึ่ง

ถ้าอยากเล่นแล้ว โหลด HarvestMoon gba

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone