วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย] Pokemon Red Blue Green Yellow [JP] GameShark

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตรโปเกม่อน Red Blue Green Yellow

สูตรโปเกม่อน Red Blue Green Yellow


Player character


Name
01xx1DD1
01xx1ED1
01xx1FD1
01xx20D1
01xx21D1
01502xD1 (END name)

Rival's name
01xxCED2
01xxCFD2
01xxD0D2
01xxD1D2
01xxD2D2
0150DxD2 (END name)
Infinite Money
0199CBD2
0199CCD2
0199CDD2

Infinite Game Corner coins
019923D5
019924D5

8 Badges
01FFD5D2
Player ID
01xxD8D2 (Multiple of 256) 01xxD9D2 (...+1-255)

Miscellaneous codes

Instant encounter with a Pokémon
01xx36D0
Stored Fossil modifier
01xx8FD6
Trainer Roster
01xx3AD0
Wild Pokémon Modifier (may cause glitchy sprites)
01xxBFCF
Option is held down (Torchickens)
01xx35CC
Example usage: 010235CC activates the select button on the second item, whereas 010035CC means that the select button is disabled.

This can be used to create select button glitches, especially when swapping items and Pokémon beyond the range which the player has.
Safari Zone time
01XX8CD6 01XX8DD6
Starter Pokémon Modifier (IIMarckus)
01XXE3D0
Wild Pokémon Level Modifier
01xxDACF
Walk Through Walls
010138CD
Warp anywhere 
01XXDDD2
Player is moving (Torchickens)
0101ACCF
Able to Fly/Teleport anywhere (indoor warps might either not work or freeze your game)
0100E6D2
Fly can go everywhere
01FF8AD6 01078BD6
No wild battles (in order to disable w/o reset, you need to disable the code and battle a trainer)
010301D1
Max Text Speed
0100D4D2
Options
01xxD4D2
Run at Bicycle Speed (if you leave a indoor place or talk to someone, you'll automatically ride a bike)
01017FD6
Current "Box-Set" (TheZZAZZGlitch)
01xxF1D0

Item Modifiers

1st item: 01xxA2D2
1st item quantity: 01xxA3D2
2nd item: 01xxA4D2
2nd item quantity: 01xxA5D2
3rd item: 01xxA6D2
3rd item quantity: 01xxA7D2
4th item: 01xxA8D2
4th item quantity: 01xxA9D2
5th item: 01xxAAD2
5th item quantity: 01xxABD2
6th item: 01xxACD2
6th item quantity: 01xxADD2
7th item: 01xxAED2
7th item quantity: 01xxAFD2
8th item: 01xxB0D2
8th item quantity: 01xxB1D2
9th item: 01xxB2D2
9th item quantity: 01xxB3D2
10th item: 01xxB4D2
10th item quantity: 01xxB5D2
11st item: 01xxB6D2
11st item quantity: 01xxB7D2
12nd item: 01xxB8D2
12nd item quantity: 01xxB9D2
13rd item: 01xxBAD2
13rd item quantity: 01xxBBD2
14th item: 01xxBCD2
14th item quantity: 01xxBDD2
15th item: 01xxBED2
15th item quantity: 01xxBFD2
16th item: 01xxC0D2
16th item quantity: 01xxC1D2
17th item: 01xxC2D2
17th item quantity: 01xxC3D2
18th item: 01xxC4D2
18th item quantity: 01xxC5D2
19th item: 01xxC6D2
19th item quantity: 01xxC7D2
20th item: 01xxC8D2
20th item quantity: 01xxC9D2

Pokédex codes


Seen

Seen 1-8: 01xx8ED2
Seen 9-16: 01xx8FD2
Seen 17-24: 01x90D2
Seen 25-32: 01xx91D2
Seen 33-40: 01xx92D2
Seen 41-48: 01xx93D2
Seen 49-56: 01xx94D2
Seen 57-64: 01xx95D2
Seen 65-72: 01xx96D2
Seen 73-80: 01xx97D2
Seen 81-88: 01xx98D2
Seen 89-96: 01xx99D2
Seen 97-104: 01xx9AD2
Seen 105-112: 01xx9BD2
Seen 113-120: 01xx9CD2
Seen 121-128: 01xx9DD2
Seen 129-136: 01xx9ED2
Seen 137-144: 01xx9FD2
Seen 145-152: 01xxA0D2

Own

Own 1-8: 01xx7BD2
Own 9-16: 01xx7CD2
Own 17-24: 01xx7DD2
Own 25-32: 01xx7ED2
Own 33-40: 01xx7FD2
Own 41-48: 01xx80D2
Own 49-56: 01xx81D2
Own 57-64: 01xx82D2
Own 65-72: 01xx83D2
Own 73-80: 01xx84D2
Own 81-88: 01xx85D2
Own 89-96: 01xx86D2
Own 97-104: 01xx87D2
Own 105-112: 01xx88D2
Own 113-120: 01xx89D2
Own 121-128: 01xx8AD2
Own 129-136: 01xx8BD2
Own 137-144: 01xx8CD2
Own 145-152: 01xx8DD2

PokéMart modifier

1st item (deathmeister): 01xx63CF
2nd item: 01xx64CF
3rd item: 01xx65CF
4th item: 01xx66CF

Party Pokémon Modifier

Number of Pokémon: 01xx23D1
END Pokémon: 01FF2XD1 (e.g. if one Pokémon use 25D1)

First Pokémon

Species: 01xx24D1, 01xx2BD1
Nickname:
 • Character 1: 01xx57D2
 • Character 2: 01xx58D2
 • Character 3: 01xx59D2
 • Character 4: 01xx5AD2
 • Character 5: 01xx5BD2
 • END name: 01505xD2 (use C if 5 characters)

1st Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xx37D1
1st Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xx38D1
1st Pokémon Status ailments: 01xx2FD1
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
1st Pokémon Level - 01xx4CD1
1st Pokémon Move 1 - 01xx33D1
1st Pokémon Move 2 - 01xx34D1
1st Pokémon Move 3 - 01xx35D1
1st Pokémon Move 4 - 01xx36D1
1st Pokémon PP Move 1 - 01xx48D1
1st Pokémon PP Move 2 - 01xx49D1
1st Pokémon PP Move 3 - 01xx4AD1
1st Pokémon PP Move 4 - 01xx4BD1
1st Pokémon Current HP Byte 1 - 01xx2CD1
1st Pokémon Current HP Byte 2- 01xx2DD1
1st Pokémon Max HP Byte 1 - 01xx4DD1
1st Pokémon Max HP Byte 2 - 01xx4ED1
1st Pokémon Attack Byte 1 - 01xx4FD1
1st Pokémon Attack Byte 2 - 01xx50D1
1st Pokémon Defense Byte 1 - 01xx51D1
1st Pokémon Defense Byte 2 - 01xx52D1
1st Pokémon Speed Byte 1 - 01xx53D1
1st Pokémon Speed Byte 2 - 01xx54D1
1st Pokémon Special Byte 1 - 01xx55D1
1st Pokémon Special Byte 2 - 01xx56D1
1st Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xx39D1
1st Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xx3AD1
1st Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xx3BD1
1st Pokémon HP exp Byte 1 - 01xx3CD1
1st Pokémon HP exp Byte 2 - 01xx3DD1
1st Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xx3ED1
1st Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xx3FD1
1st Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xx40D1
1st Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xx41D1
1st Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xx42D1
1st Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xx43D1
1st Pokémon Special exp Byte 1 - 01xx44D1
1st Pokémon Special exp Byte 2 - 01xx45D1
1st Pokémon Attack & Defense DVs - 01xx46D1
1st Pokémon Speed and Special DVs - 01xx47D1

Second Pokémon

Species: 01xx25D1, 01xx57D1
Nickname:
 • Character 1: 01xx5DD2
 • Character 2: 01xx5ED2
 • Character 3: 01xx5FD2
 • Character 4: 01xx60D2
 • Character 5: 01xx61D2
 • END name: 01506XD2 (use 2 if 5 characters)

2nd Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xx63D1
2nd Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xx64D1
2nd Pokémon Status ailments: 01xx5BD1
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
2nd Pokémon Type 1 01xx5CD1
2nd Pokémon Type 2: 01xx5DD1
00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon
2nd Pokémon Level - 01xx78D1
2nd Pokémon Move 1 - 01xx5FD1
2nd Pokémon Move 2 - 01xx60D1
2nd Pokémon Move 3 - 01xx61D1
2nd Pokémon Move 4 - 01xx62D1
2nd Pokémon PP Move 1 - 01xx74D1
2nd Pokémon PP Move 2 - 01xx75D1
2nd Pokémon PP Move 3 - 01xx76D1
2nd Pokémon PP Move 4 - 01xx77D1
2nd Pokémon Current HP Byte 1 - 01xx58D1
2nd Pokémon Current HP Byte 2- 01xx59D1
2nd Pokémon Max HP Byte 1 - 01xx79D1
2nd Pokémon Max HP Byte 2 - 01xx7AD1
2nd Pokémon Attack Byte 1 - 01xx7BD1
2nd Pokémon Attack Byte 2 - 01xx7CD1
2nd Pokémon Defense Byte 1 - 01xx7DD1
2nd Pokémon Defense Byte 2 - 01xx7ED1
2nd Pokémon Speed Byte 1 - 01xx7FD1
2nd Pokémon Speed Byte 2 - 01xx80D1
2nd Pokémon Special Byte 1 - 01xx81D1
2nd Pokémon Special Byte 2 - 01xx82D1
2nd Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xx65D1
2nd Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xx66D1
2nd Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xx67D1
2nd Pokémon HP exp Byte 1 - 01xx68D1
2nd Pokémon HP exp Byte 2 - 01xx69D1
2nd Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xx6AD1
2nd Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xx6BD1
2nd Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xx6CD1
2nd Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xx6DD1
2nd Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xx6ED1
2nd Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xx6FD1
2nd Pokémon Special exp Byte 1 - 01xx70D1
2nd Pokémon Special exp Byte 2 - 01xx71D1
2nd Pokémon Attack & Defense DVs - 01xx72D1
2nd Pokémon Speed and Special DVs - 01xx73D1

Third Pokémon

Species: 01xx26D1 01xx83D1
Nickname:
 • Character 1: 01xx63D2
 • Character 2: 01xx64D2
 • Character 3: 01xx65D2
 • Character 4: 01xx66D2
 • Character 5: 01xx67D2
 • END name: 01506XD2 (use 8 if 5 characters)

3rd Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xx8FD1
3rd Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xx90D1
3rd Pokémon Status ailments: 01xx87D1
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
3rd Pokémon Type 1 01xx88D1
3rd Pokémon Type 2: 01xx89D1
00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon
3rd Pokémon Level - 01xxA4D1
3rd Pokémon Move 1 - 01xx8BD1
3rd Pokémon Move 2 - 01xx8CD1
3rd Pokémon Move 3 - 01xx8DD1
3rd Pokémon Move 4 - 01xx8ED1
3rd Pokémon PP Move 1 - 01xxA0D1
3rd Pokémon PP Move 2 - 01xxA1D1
3rd Pokémon PP Move 3 - 01xxA2D1
3rd Pokémon PP Move 4 - 01xxA3D1
3rd Pokémon Current HP Byte 1 - 01xx84D1
3rd Pokémon Current HP Byte 2- 01xx85D1
3rd Pokémon Max HP Byte 1 - 01xxA5D1
3rd Pokémon Max HP Byte 2 - 01xxA6D1
3rd Pokémon Attack Byte 1 - 01xxA7D1
3rd Pokémon Attack Byte 2 - 01xxA8D1
3rd Pokémon Defense Byte 1 - 01xxA9D1
3rd Pokémon Defense Byte 2 - 01xxAAD1
3rd Pokémon Speed Byte 1 - 01xxABD1
3rd Pokémon Speed Byte 2 - 01xxACD1
3rd Pokémon Special Byte 1 - 01xxADD1
3rd Pokémon Special Byte 2 - 01xxAED1
3rd Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xx91D1
3rd Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xx92D1
3rd Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xx93D1
3rd Pokémon HP exp Byte 1 - 01xx94D1
3rd Pokémon HP exp Byte 2 - 01xx95D1
3rd Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xx96D1
3rd Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xx97D1
3rd Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xx98D1
3rd Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xx99D1
3rd Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xx9AD1
3rd Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xx9BD1
3rd Pokémon Special exp Byte 1 - 01xx9CD1
3rd Pokémon Special exp Byte 2 - 01xx9DD1
3rd Pokémon Attack & Defense DVs - 01xx9ED1
3rd Pokémon Speed and Special DVs - 01xx9FD1

Fourth Pokémon

Species: 01xx27D1, 01xxAFD1
Nickname:
 • Character 1: 01xx69D2
 • Character 2: 01xx6AD2
 • Character 3: 01xx6BD2
 • Character 4: 01xx6CD2
 • Character 5: 01xx6DD2
 • END name: 01506xD2 (use E if 5 characters)

4th Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xxBBD1
4th Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xxBCD1
4th Pokémon Status ailments: 01xxB3D1
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
4th Pokémon Type 1 01xxB4D1
4th Pokémon Type 2: 01xxB5D1 00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon
4th Pokémon Level - 01xxD0D1
4th Pokémon Move 1 - 01xxB7D1
4th Pokémon Move 2 - 01xxB8D1
4th Pokémon Move 3 - 01xxB9D1
4th Pokémon Move 4 - 01xxBAD1
4th Pokémon PP Move 1 - 01xxCCD1
4th Pokémon PP Move 2 - 01xxCDD1
4th Pokémon PP Move 3 - 01xxCED1
4th Pokémon PP Move 4 - 01xxCFD1
4th Pokémon Current HP Byte 1 - 01xxB0D1
4th Pokémon Current HP Byte 2- 01xxB1D1
4th Pokémon Max HP Byte 1 - 01xxD1D1
4th Pokémon Max HP Byte 2 - 01xxD2D1
4th Pokémon Attack Byte 1 - 01xxD3D1
4th Pokémon Attack Byte 2 - 01xxD4D1
4th Pokémon Defense Byte 1 - 01xxD5D1
4th Pokémon Defense Byte 2 - 01xxD6D1
4th Pokémon Speed Byte 1 - 01xxD7D1
4th Pokémon Speed Byte 2 - 01xxD8D1
4th Pokémon Special Byte 1 - 01xxD9D1
4th Pokémon Special Byte 2 - 01xxDAD1
4th Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xxBDD1
4th Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xxBED1
4th Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xxBFD1
4th Pokémon HP exp Byte 1 - 01xxC0D1
4th Pokémon HP exp Byte 2 - 01xxC1D1
4th Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xxC2D1
4th Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xxC3D1
4th Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xxC4D1
4th Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xxC5D1
4th Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xxC6D1
4th Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xxC7D1
4th Pokémon Special exp Byte 1 - 01xxC8D1
4th Pokémon Special exp Byte 2 - 01xxC9D1
4th Pokémon Attack & Defense DVs - 01xxCAD1
4th Pokémon Speed and Special DVs - 01xxCBD1

Fifth Pokémon

Species: 01xx28D1, 01xxDBD1
Nickname:
 • Character 1: 01xx6FD2
 • Character 2: 01xx70D2
 • Character 3: 01xx71D2
 • Character 4: 01xx72D2
 • Character 5: 01xx73D2
 • END name: 01507xD2 (use 4 if 5 characters)

5th Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xxE7D1
5th Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xxE8D1
5th Pokémon Status ailments: 01xxDFD1
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
5th Pokémon Type 1 01xxE0D1
5th Pokémon Type 2: 01xxE1D1
00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon
5th Pokémon Level - 01xxFCD1
5th Pokémon Move 1 - 01xxE3D1
5th Pokémon Move 2 - 01xxE4D1
5th Pokémon Move 3 - 01xxE5D1
5th Pokémon Move 4 - 01xxE6D1
5th Pokémon PP Move 1 - 01xxF8D1
5th Pokémon PP Move 2 - 01xxF9D1
5th Pokémon PP Move 3 - 01xxFAD1
5th Pokémon PP Move 4 - 01xxFBD1
5th Pokémon Current HP Byte 1 - 01xxDCD1
5th Pokémon Current HP Byte 2- 01xxDDD1
5th Pokémon Max HP Byte 1 - 01xxFDD1
5th Pokémon Max HP Byte 2 - 01xxFED1
5th Pokémon Attack Byte 1 - 01xxFFD1
5th Pokémon Attack Byte 2 - 01xx00D2
5th Pokémon Defense Byte 1 - 01xx01D2
5th Pokémon Defense Byte 2 - 01xx02D2
5th Pokémon Speed Byte 1 - 01xx03D2
5th Pokémon Speed Byte 2 - 01xx04D2
5th Pokémon Special Byte 1 - 01xx05D2
5th Pokémon Special Byte 2 - 01xx06D2
5th Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xxE9D1
5th Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xxEAD1
5th Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xxEBD1
5th Pokémon HP exp Byte 1 - 01xxECD1
5th Pokémon HP exp Byte 2 - 01xxEDD1
5th Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xxEED1
5th Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xxEFD1
5th Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xxF0D1
5th Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xxF1D1
5th Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xxF2D1
5th Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xxF3D1
5th Pokémon Special exp Byte 1 - 01xxF4D1
5th Pokémon Special exp Byte 2 - 01xxF5D1
5th Pokémon Attack & Defense DVs - 01xxF6D1
5th Pokémon Speed and Special DVs - 01xxF7D1

Sixth Pokémon

Species: 01xx29D1, 01xx07D2
Nickname:
 • Character 1: 01xx75D2
 • Character 2: 01xx76D2
 • Character 3: 01xx77D2
 • Character 4: 01xx78D2
 • Character 5: 01xx79D2
 • END name: 01507xD2 (Use A if 5 characters)

6th Pokémon Trainer ID Byte 1: 01xx13D2
6th Pokémon Trainer ID Byte 2: 01xx14D2
6th Pokémon Status ailments: 01xx0BD2
Poisoned - 08
Burned - 10
Sleeping - 16
Frozen - 20
Paralyzed - 40
6th Pokémon Type 1 01xx0CD2
6th Pokémon Type 2: 01xx0DD2
00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon
6th Pokémon Level - 01xx28D2
6th Pokémon Move 1 - 01xx0FD2
6th Pokémon Move 2 - 01xx10D2
6th Pokémon Move 3 - 01xx11D2
6th Pokémon Move 4 - 01xx12D2
6th Pokémon PP Move 1 - 01xx24D2
6th Pokémon PP Move 2 - 01xx25D2
6th Pokémon PP Move 3 - 01xx26D2
6th Pokémon PP Move 4 - 01xx27D2
6th Pokémon Current HP Byte 1 - 01xx08D2
6th Pokémon Current HP Byte 2- 01xx09D2
6th Pokémon Max HP Byte 1 - 01xx29D2
6th Pokémon Max HP Byte 2 - 01xx2AD2
6th Pokémon Attack Byte 1 - 01xx2BD2
6th Pokémon Attack Byte 2 - 01xx2CD2
6th Pokémon Defense Byte 1 - 01xx2DD2
6th Pokémon Defense Byte 2 - 01xx2ED2
6th Pokémon Speed Byte 1 - 01xx2FD2
6th Pokémon Speed Byte 2 - 01xx30D2
6th Pokémon Special Byte 1 - 01xx31D2
6th Pokémon Special Byte 2 - 01xx32D2
6th Pokémon Current EXP Byte 1 - 01xx15D2
6th Pokémon Current EXP Byte 2 - 01xx16D2
6th Pokémon Current EXP Byte 3 - 01xx17D2
6th Pokémon HP exp Byte 1 - 01xx18D2
6th Pokémon HP exp Byte 2 - 01xx19D2
6th Pokémon Attack exp Byte 1 - 01xx1AD2
6th Pokémon Attack exp Byte 2 - 01xx1BD2
6th Pokémon Defense exp Byte 1 - 01xx1CD2
6th Pokémon Defense exp Byte 2 - 01xx1DD2
6th Pokémon Speed exp Byte 1 - 01xx1ED2
6th Pokémon Speed exp Byte 2 - 01xx1FD2
6th Pokémon Special exp Byte 1 - 01xx20D2
6th Pokémon Special exp Byte 2 - 01xx21D2
6th Pokémon Attack & Defense DVs - 01xx22D2
6th Pokémon Speed and Special DVs - 01xx23D2

In battle codes

Steal other Trainer's Pokémon/Disable wild encounters - 010134D0
All Pokémon belong to Trainers - 010034D0
Experience gained byte 1 - 01xxDACF
01xx37D0 - Battle type
00=Normal
01=Old Man
02=Safari Zone
03=RG: Reserved (different run text) Y:
04=RG: Reserved (different run text) Y: Professor Oak's demonstration

Opponent

Name letter 1 - 01xxC1CF
Name letter 2 - 01xxC2CF
Name letter 3 - 01xxC3CF
Name letter 4 - 01xxC4CF
Name letter 5 - 01xxC5CF
Name letter 6 - 01xxC6CF
Name letter 7 - 01xxC7CF
Name letter 8 - 01xxC8CF
Name letter 9 - 01xxC9CF
Name letter 10 - 01xxCACF
END character (usually 50) - 01xxCBCF
Enemy HP byte 1 - 01xxCDCF
Enemy HP byte 2 - 01xxCFCF
Move 1 - 01xxD4CF
Move 2 - 01xxD5CF
Move 3 (possibly) - 01xxD6CF
Move 4 (possibly) - 01xxD7CF
Attack and Defense DVs - 01xxD8CF
Speed and Special DVs - 01xxD9CF
CFDB - Max HP byte 1
CFDC - Max HP byte 2
CFDD - Attack byte 1
CFDE - Attack byte 2
CFDF - Defence byte 1
CFE0 - Defence byte 2
CFE1 - Speed byte 1
CFE2 - Speed byte 2
CFE3 - Special byte 1
CFE4 - Special byte 2
พร้อมแล้วเล่น ดาวน์โหลดเกมบอย Pokemon Green

User

Pokémon Sprite - 01xxC0CF
1st Pokémon Type 1 - 01xx30D1
1st Pokémon Type 2 - 01xx31D1
00 - Normal
01 - Fighting
02 - Flying
03 - Poison
04 - Ground
05 - Rock
07 - Bug
08 - Ghost
14 - Fire
15 - Water
16 - Grass
17 - Electric
18 - Psychic
19 - Ice
1A - Dragon

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone